Datum

Drodzy Nowo-Amerikanie | liebe Nowo-AmerikanerInnen,

powoli się wypełnia lista szkół uczestniczących | langsam füllt sich die liste der teilnehmenden schulen
U niektórych rozmowy jeszcze trwają, ale wstępną listę już mogę wam zaprezentować | Bei manchen dauern die gespräche noch an, aber eine vorläufige liste will ich euch schon präsentieren:

Tematem… | Mit dem Thema…

Sybiraków zajmuje się liceum w Rzepinie wraz ze Związkiem Sybiraków.
Sibirienverschleppte beschäftigt sich das Gymnasium in Rzepin zusammen mit dem Verband der Sibirienverschleppten

Kresowiakom czyli polskim wygnańcom zajmuje się liceum w Zielonej Górze pod kierownictwem Joanny Hańc.
…der aus dem ehemaligen Ostpolen vertriebenen Polen beschäftigt sich ein Gymnasium in Zielona Góra.

Niemieckich wygnańców zajmuje się Liceum w Eisenhüttenstadt pod kierownictwem Michaela Kurzwelly.
deutsche Vertriebene aus den ehemals deutschen Gebieten beschäftigt sich ein Gymnasium in Eisenhüttenstadt unter der Leitung von Michael Kurzwelly.

Łużyczan zajmuje się Liceum Sorbów w Bautzen.
Sorben beschäftigt sich das Sorbische Gymnasium in Bautzen.

Ślązaków zajmuje się Lucilla Kossowska ze swoim Instytutem Edukacji przez Sztukę w Suchym Borze koło Opole.
Schlesier beschäftigt sich Lucilla Kossuwska mit ihrem Institut für Bildung durch Kunst in Suchy Bór bei Opole.

dzisiejszych uchodźców zajmuje się szkoła we Franfurcie nad Odrą z Thomasem Spicker.
heutiger Flüchtlinge beschäftigt sich eine Schule in Frankfurt (Oder) unter der Leitung von Thomas Spicker.

dawnego pogranicza polsko-niemieckiego zajmuje się szkołas koło Nowego Tomyśla z Hanką Billert.
der ehemaligen deutsch-polnischen Grenzregion beschäftigt sich eine Schule bei Nowy Tomyśl unter der Leitung von Hanka Billert.

zmiany komunikacji krajobrazu na terenie pogranicza zajmuje się Ania Aniśko z uczelnią w Sulechowie.
…der Veränderungen der Landschaftskommunikation im deutsch-polnischen Grenzgebiet beschäftigt sich Ania Aniśko mit einer Hochschule in Sulechów.

Greków zajmuje się Andrzej Łazowski ze szkołą w Policach.
Griechen beschäftigt sich Andrzej Łazowski mit einer Schule in Police.

Żydów zajmuje się Andrzej Łazowski z polsko-niemieckim liceum w Löcknitz.
…Juden beschäftigt sich Andrzej Łazowski mit dem deutsch-polnischen Gymnasium in Löcknitz.

Autor

Datum

Szukamy partnerów – szkoły, instytucje, stowarzyszenia, inicjatyw
Pojęcie „Nowa Amerika“ jest twórczą grą słów, służącą ujęciu polsko-niemieckiego pogranicza jako wspólną przestrzeń życiową oraz pozwalającą na jego faktyczne zrastanie się. Kształtowana jest od 2010 roku wspólnie przez „Nowoamerykanki i Nowoamerikanów“, niezależnie od ich postpolskiego, postniemieckiego lub innego tła migracyjnego.
Kto sądzi, że na forum Nowej Ameriki spotykają się wyłącznie dwie kultury, polska i niemiecka, ten jest w błędzie. Kształtujący wpływ na naszą „krainę pomiędzy“ wywierają wielkie dwudziestowieczne wędrówki ludów wynikające z przesunięcia polskich granic ze wschodu na zachód….
mehr: nowa_amerika_w_krainie_migrantow_szkoly.pdf

Wir suchen Partner – Schulen, Einrichtungen, Vereine, Initiativen
Der Begriff „Nowa Amerika“ ist ein spielerischer Kunstbegriff, der als Rahmen die deutsch-polnische Grenzregion als einen gemeinsamen Lebensraum denkt und zusammenwachsen lässt. Er wird seit 2010 von „Nowo AmerikanerInnen“ gemeinsam gestaltet, egal, ob sie post-polnischen, post-deutschen oder einen anderen Migrationshintergrund haben.
Wer glaubt, in Nowa Amerika begegnen sich nur zwei Kulturen, also nur Polen und Deutsche, der irrt. Unser „Land dazwischen“ ist geprägt durch die Verschiebung der Grenzen Polens von Osten nach Westen und der damit verbundenen größten Völkerwanderung des 20. Jahrhunderts…
więcej: nowa_amerika_im_land_der_migranten_schulen.pdf

Autor

Datum

Nowa Amerika Uniwersytät jest laboratorium poszukującym praktycznych rozwiązań służy rozwojowi Nowej Ameriki w zakresie edukacji, nauki, badań naukowych i sztuki w oparciu o struktury społeczeństwa obywatelskiego.

Die Nowa Amerika Uniwersytät ist ein praxisorientiertes Labor und dient der Entwicklung Nowa Amerikas in Bildung, Forschung, Wissenschaft und Kunst auf der Grundlage einer bürgergesellschaftlichen Struktur.

Autor

← Älter neuer →