NOWA AMERIKA - w krainie migrantów | im land der migranten

Datum

Drodzy Nowo-Amerikanie | liebe Nowo-AmerikanerInnen,

powoli się wypełnia lista szkół uczestniczących | langsam füllt sich die liste der teilnehmenden schulen
U niektórych rozmowy jeszcze trwają, ale wstępną listę już mogę wam zaprezentować | Bei manchen dauern die gespräche noch an, aber eine vorläufige liste will ich euch schon präsentieren:

Tematem… | Mit dem Thema…

Sybiraków zajmuje się liceum w Rzepinie wraz ze Związkiem Sybiraków.
Sibirienverschleppte beschäftigt sich das Gymnasium in Rzepin zusammen mit dem Verband der Sibirienverschleppten

Kresowiakom czyli polskim wygnańcom zajmuje się liceum w Zielonej Górze pod kierownictwem Joanny Hańc.
…der aus dem ehemaligen Ostpolen vertriebenen Polen beschäftigt sich ein Gymnasium in Zielona Góra.

Niemieckich wygnańców zajmuje się Liceum w Eisenhüttenstadt pod kierownictwem Michaela Kurzwelly.
deutsche Vertriebene aus den ehemals deutschen Gebieten beschäftigt sich ein Gymnasium in Eisenhüttenstadt unter der Leitung von Michael Kurzwelly.

Łużyczan zajmuje się Liceum Sorbów w Bautzen.
Sorben beschäftigt sich das Sorbische Gymnasium in Bautzen.

Ślązaków zajmuje się Lucilla Kossowska ze swoim Instytutem Edukacji przez Sztukę w Suchym Borze koło Opole.
Schlesier beschäftigt sich Lucilla Kossuwska mit ihrem Institut für Bildung durch Kunst in Suchy Bór bei Opole.

dzisiejszych uchodźców zajmuje się szkoła we Franfurcie nad Odrą z Thomasem Spicker.
heutiger Flüchtlinge beschäftigt sich eine Schule in Frankfurt (Oder) unter der Leitung von Thomas Spicker.

dawnego pogranicza polsko-niemieckiego zajmuje się szkołas koło Nowego Tomyśla z Hanką Billert.
der ehemaligen deutsch-polnischen Grenzregion beschäftigt sich eine Schule bei Nowy Tomyśl unter der Leitung von Hanka Billert.

zmiany komunikacji krajobrazu na terenie pogranicza zajmuje się Ania Aniśko z uczelnią w Sulechowie.
…der Veränderungen der Landschaftskommunikation im deutsch-polnischen Grenzgebiet beschäftigt sich Ania Aniśko mit einer Hochschule in Sulechów.

Greków zajmuje się Andrzej Łazowski ze szkołą w Policach.
Griechen beschäftigt sich Andrzej Łazowski mit einer Schule in Police.

Żydów zajmuje się Andrzej Łazowski z polsko-niemieckim liceum w Löcknitz.
…Juden beschäftigt sich Andrzej Łazowski mit dem deutsch-polnischen Gymnasium in Löcknitz.

Autor

← Älter neuer →